Additional menu

Hi, Mình là Dũng
Là một Trader đang bập bẹ tìm kiếm
con đường phát triển riêng.

Mình rất quan tâm đến lĩnh vực Cryptocurrency, Blockchain
Smart contract.

dungbui-logo
Dũng Bùi, Trading Analyst
Mình Viết trên:
>